Protecció de dades

RESPONSABLE
(del tractament)
Jordi Sacasas i Lluís CIF/NIF: 46692907D
Dir. Postal: c/ Roger de Flor, 159 baixos 08912 BADALONA – BARCELONA
Correu elect: jordisac@yahoo.es
Pàgina web: https://www.meteotecadecatalunya.cat
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previs que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte. Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li he ofert, així com per informar de les novetats que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès per les meves activitats i no m’informi del seu interès a eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídica El consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per retirar el consentiment prestat.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades. No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal.
No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del responsable.
Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades.
DRETS
(dels interessats)
Es poden exercir els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: jordisac@yahoo.es

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per als drets i llibertats de les persones.