Protecció de dades

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE
(del tractament)
Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de Jordi Sacasas i Lluís
CIF/NIF: 46692907D
Dir. Postal: c/ Roger de Flor, 159 baixos 08912 BADALONA – BARCELONA
Correu electrònic: jordisac@yahoo.es
Pàgina web: https://www.meteotecadecatalunya.cat
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte. Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídica El consentiment de la persona interessada atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per a retirar el consentiment prestat.
CATEGORIA
(de les dades)
Dades d’identificació Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per als drets i llibertats de les persones.
CONSERVACIÓ
(de les dades)
Pel temps necessari per al seu tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels serveis oferts, així com, si fós el cas, la relació contractual i no informi d’eliminar-los i sempre, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades. No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal. 

No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del responsable.

Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades. 

Es podrien realitzar transferències internacionals de dades a través d’algun dels Encarregats del tractament que es van contractar en el seu moment. El contracte subscrit en el seu moment, amb aquests Encarregats del tractament, de conformitat, amb l’article 28, apartat 3, del RGPD, determinava si les transferències estaven o no autoritzades (ha de tenir-se en compte que el mer fet de facilitar l’accés a les dades a un país tercer, per exemple, a l’efecte d’administració, equival a una transferència). Aquests Encarregats del tractament estaven degudament adherits al protocol “Privacy Shield“, i per tant complien amb totes les especificacions de seguretat requerides pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Però el passat 16/7/20 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar invàlid l’Escut de Privacitat per a la realització de transferències internacionals de dades als EUA, en considerar que no aportava suficients garanties a causa de l’accés a les dades per part de les autoritats dels Estats Units. I indicava que els exportadors havien d’implementar un altre mecanisme de transferències en cas que alguna de les seves transferències es fes en el marc de Privacy Shield. Per tant, estem a l’espera que l’Encarregat del tractament regularitzi aquesta situació.

DRETS
(dels interessats)
  

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per JORDI SACASAS I LLUIS. Per a això pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, ni en l’elaboració de perfils, davant a la següent adreça: jordisac@yahoo.es

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dades Les dades són facilitades pel titular d’aquests.
Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per als drets i llibertats de les persones.